Khobo Bhari Ne Ame Song with Lyrics in English

Khobo Bhari Ne Ame Song with Lyrics in English
Khobo Bhari Ne Ame Song with Lyrics in English

Watch and listen Gujarati famous songs with lyrics in english.

Khobo bhari ne ame atlu hasya,
Ke kuvo bhari ne roi padya.
Khat-mitha sapnao bhura bhura,
Kuvara sod varas tura tura,
Ame dhummas ma dariya ava dubya,
Ke hodi khadak thai amne nadiya,
Khobo..

Kya chey vinti ane kya chey rumal?
Zurva ke jeevava no kya chey sawal?
Kuvo bhari ne atlu radya,
Ke khobo bhari ne ame mohi padya,
Khobo..

Khobo Bhari Ne Ame Song with Lyrics in English